Privacyverklaring

 

Oefentherapie Ter Aar gevestigd aan Kerkweg 7, 2461 GB Ter Aar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Kerkweg 7,

2461 GB Ter Aar

0172-604087

www.oefentherapie-teraar.nl

info@oefentherapie-teraar.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk oefentherapie Cesar Wieggers & de Jongste verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Ter Aar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- burgerservicenummer (BSN)

- Biometrische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oefentherapie Ter Aar verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslagen:

-De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.  Als oefentherapeuten zijn wij verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier.

-De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelingsovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt.

 

Oefentherapie Ter Aar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Administratie, verslaglegging, bevestiging, uitlevering voor dataverzameling.

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Oefentherapie Ter Aar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie Ter Aar neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Ter Aar) tussen zit. Oefentherapie Ter Aar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Intramed (voor administratie, verslaglegging, het afhandelen van uw betaling).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie Ter Aar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > Bewaartermijn 15 jaar> Reden  wettelijk voorschrift                  

Adres                                          > Bewaartermijn  15 jaar> Reden wettelijk voorschrift                  

Enzovoort                                   > Bewaartermijn  15 jaar> Reden wettelijk voorschrift                  

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Oefentherapie Ter Aar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Ter Aar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oefentherapie Ter Aar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Ter Aar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cesargouda.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Oefentherapie Ter Aar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Ter Aar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oefentherapie-teraar.nl.